ประกาศสำนักทะเบียนกลาง  กรมการปกครอง
เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ
ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร
พ.ศ. 2534 จึงประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ
ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ดังต่อไปนี้

ลำดับ จังหวัด จำนวนราษฎร
ชาย หญิง รวม
  ทั่วประเทศ 31,095,942 31,942,305 63,038,247
1 กรุงเทพมหานคร 2,727,574 2,988,674 5,716,248
2 จังหวัดกระบี่ 206,048 204,586 410,634
3 จังหวัดกาญจนบุรี 421,707 413,575 835,282
4 จังหวัดกาฬสินธุ์ 487,574 489,934 977,508
5 จังหวัดกำแพงเพชร 361,523 364,471 725,994
6 จังหวัดขอนแก่น 869,386 883,028 1,752,414
7 จังหวัดจันทบุรี 248,842 255,161 504,003
8 จังหวัดฉะเชิงเทรา 323,500 335,466 658,966
9 จังหวัดชลบุรี 607,029 626,417 1,233,446
10 จังหวัดชัยนาท 162,947 174,200 337,147
11 จังหวัดชัยภูมิ 557,725 561,872 1,119,597
12 จังหวัดชุมพร 240,186 241,112 481,298
13 จังหวัดเชียงราย 605,963 619,050 1,225,013
14 จังหวัดเชียงใหม่ 817,524 846,875 1,664,399
15 จังหวัดตรัง 300,154 310,178 610,332
16 จังหวัดตราด 110,876 109,667 220,543
17 จังหวัดตาก 270,657 260,271 530,928
18 จังหวัดนครนายก 122,765 125,731 248,496
19 จังหวัดนครปฐม 401,245 429,725 830,970
20 จังหวัดนครพนม 347,294 349,811 697,105
21 จังหวัดนครราชสีมา 1,264,118 1,288,776 2,552,894
22 จังหวัดนครศรีธรรมราช 749,036 757,961 1,506,997
23 จังหวัดนครสวรรค์ 526,476 547,207 1,073,683
24 จังหวัดนนทบุรี 484,838 539,353 1,024,191
25 จังหวัดนราธิวาส 352,404 359,113 711,517
26 จังหวัดน่าน 240,800 236,581 477,381
27 จังหวัดบุรีรัมย์ 766,889 769,181 1,536,070
28 จังหวัดปทุมธานี 428,791 468,052 896,843
29 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 248,290 246,298 494,588
30 จังหวัดปราจีนบุรี 225,786 229,202 454,988
31 จังหวัดปัตตานี 314,836 322,970 637,806
32 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 367,673 393,039 760,712
33 จังหวัดพะเยา 239,393 247,186 486,579
34 จังหวัดพังงา 123,837 123,050 246,887
35 จังหวัดพัทลุง 246,777 255,786 502,563
36 จังหวัดพิจิตร 271,896 282,844 554,740
37 จังหวัดพิษณุโลก 414,311 427,372 841,683
38 จังหวัดเพชรบุรี 220,847 235,214 456,061
39 จังหวัดเพชรบูรณ์ 496,858 500,673 997,531
40 จังหวัดแพร่ 227,772 238,104 465,876
41 จังหวัดภูเก็ต 150,473 165,025 315,498
42 จังหวัดมหาสารคาม 463,945 472,060 936,005
43 จังหวัดมุกดาหาร 168,517 167,590 336,107
44 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 131,667 123,137 254,804
45 จังหวัดยโสธร 270,840 268,702 539,542
46 จังหวัดยะลา 234,166 236,525 470,691
47 จังหวัดร้อยเอ็ด 653,594 654,995 1,308,589
48 จังหวัดระนอง 94,437 86,350 180,787
49 จังหวัดระยอง 288,098 295,372 583,470
50 จังหวัดราชบุรี 407,338 424,100 831,438
51 จังหวัดลพบุรี 375,677 374,144 749,821
52 จังหวัดลำปาง 380,361 390,252 770,613
53 จังหวัดลำพูน 197,719 207,438 405,157
54 จังหวัดเลย 311,517 304,021 615,538
55 จังหวัดศรีสะเกษ 721,032 721,979 1,443,011
56 จังหวัดสกลนคร 556,088 556,976 1,113,064
57 จังหวัดสงขลา 647,820 677,095 1,324,915
58 จังหวัดสตูล 141,870 142,612 284,482
59 จังหวัดสมุทรปราการ 547,341 579,599 1,126,940
60 จังหวัดสมุทรสงคราม 93,526 100,686 194,212
61 จังหวัดสมุทรสาคร 228,254 241,680 469,934
62 จังหวัดสระแก้ว 271,670 267,467 539,137
63 จังหวัดสระบุรี 305,056 310,700 615,756
64 จังหวัดสิงห์บุรี 103,166 112,487 215,653
65 จังหวัดสุโขทัย 295,317 309,984 605,301
66 จังหวัดสุพรรณบุรี 409,096 433,488 842,584
67 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 480,958 489,466 970,424
68 จังหวัดสุรินทร์ 686,246 686,426 1,372,672
69 จังหวัดหนองคาย 453,868 448,750 902,618
70 จังหวัดหนองบัวลำภู 250,386 247,217 497,603
71 จังหวัดอ่างทอง 136,962 147,444 284,406
72 จังหวัดอำนาจเจริญ 184,913 184,002 368,915
73 จังหวัดอุดรธานี 765,723 764,963 1,530,686
74 จังหวัดอุตรดิตถ์ 229,639 235,638 465,277
75 จังหวัดอุทัยธานี 161,146 165,829 326,975
76 จังหวัดอุบลราชธานี 895,369 890,340 1,785,709

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

        ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551


(นายวิชัย ศรีขวัญ)
อธิบดีกรมการปกครอง
ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง