การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
   
   
    แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
    สรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ 2561
    การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

: 

การสร้างเสริมวินัยและการรักษาวินัย (อ.สุรชัย)8 มีค2559 

: 
  - มาตรการป้องกันการทุจริต

VCD_Youtube