logo
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
*
*
*
*
*
*
*
Click ดูประวัติ นพ.บัญชา สรรพโส
นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
 
 
 กิจกรรมงานประกันสุขภาพ 
ระบบเวชระเบียนอิเลคทรอนิกส์ระดับจังหวัด

ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย

Download พระฉายาลักษณ์
เพลงดุจบิดามารดร
เพลงออนซอนยโสธร
เนื้อเพลงออนซอนยโสธร

ระบบงานระบาดวิทยาออนไลน์
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพกลาง HOSxP จังหวัดยโสธร


ส่งข้อมูล 21 แฟ้ม สปสช.

ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม จังหวัดยโสธร

ข้อมูล 21 แฟ้ม

ข้อมูล เอ๊ะ !!!

รายงานพิษจากสารเคมีกำจัดศรัตรูพืช ระบบคลังข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจังหวัดยโสธร

เรียน PMQA Online ครับ
|ระบบฐานข้อมูลกลางมหาดไทย|
 เวปไซด์จังหวัดยโสธร 
 ระบบข้อมูล 45 กลุ่มเรื่อง
 ระบบข้อมูลตัวชี้วัดสภาพัฒน์
 รายการวิทยุ"มหาดไทยชวนรู้"  

| ประชากร&เขตการปกครอง|
 ประชากร จ.ยโสธร 2558 
 ประชากร จ.ยโสธร 2557 
 ประชากร จ.ยโสธร 2556 
 ประชากร จ.ยโสธร 2555
 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด43-51
 ข้อมูลประชากรประเทศไทย ปี51
 ข้อมูลประชากรประเทศไทย ปี50
 ทำเนียบหมู่บ้าน/ประชากร
 สถิติข้อมูลประชากร(มหาดไทย) 
 สถิติข้อมูลประชากรและบ้าน(มหาดไทย) 
 ประชากร ณ.ปัจจุบัน(จากฐานมหาดไทย)
 สถิติประชากรจ.ยโสธรปี 42-47

|| ข้อมูลสาธารณสุข ||
 ฐานข้อมูล อสม.
 Profile รพ.สต จ.ยโสธร 
 รพ.สต จ.ยโสธร
 เครือข่าย รพ.สต จ.ยโสธร
 สถานบริการสาธารณสุขและรหัส
 ระบบ GIS ทรัพยากรสุขภาพ
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสา'สุขยโสธร
 สมาชิก พอ.สว จังหวัดยโสธร
 ระบบข้อมูล 21 แฟ้ม PCU
 ระบบข้อมูล 18 แฟ้ม ProvisGIS
 Workload สถานีอนามัย ปี 49
 Workload สถานีอนามัย ปี 50
 Workload สถานีอนามัย ปี 51
 ข้อมูลผู้รับบริการราย PCU
 ประชากรจากระบบ 21 แฟ้ม
 ประชากรที่รับผิดชอบราย PCU
 ข้อมูลอุบัติเหตุ  
 ข้อมูลส.อาหาร+อนามัยสิ่งแวดล้อม
 จุดพิกัดสถานบริการสุขภาพ จ.ยโสธร


|| ข้อมูลบุคลากรสา'สุข ||


วารสาร อสม มั่นยืน จ.ยโสธร ฉบับปฐมฤกษ์й : 27  ҹ
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
คู่มือRankingปี2559ศูนย์เฝ้าระวังและเตือนภัยโรคและภัยสุขภาพ จังหวัดยโสธร


หลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินระดับอำเภอและตำบล ปี2559_5กพ59@JP

แผนกระทรวง-KPI และ Template ปี 2559

เอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2559@JP

Slide แผนปฐมภูมิ/COC เขต 10 @ กิจตรง 
Download เอกสารตรวจราชการรอบที่ 1-2559 (15-17 มี.ค..2559)
Download สไลด์นำเสนอตรวจราชการรอบที่ 1-2559
Download สไลด์นำเสนอ Service Plan ตรวจราชการรอบที่ 1-2559
Download เอกสารสรุปผลตรวจราชการรอบที่ 1-2559

รายงานลักษณะสำคัญขององค์การ จ.ยโสธร ปี2558

เกณฑ์การประกวด รพ.สต ดีเด่น ประจำปี 2558

เกณฑ์การประกวด สสอ.ดีเด่น ประจำปี 2558


สสอ.เมืองยโสธร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 

สสอ.เมืองยโสธร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 
สสอ.เมืองยโสธร ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 

Download Slide นโยบาย DHS & FCT จังหวัดยโสธร 
เอกสารรับการตรวจเยี่ยม ผตร.เขตสุขภาพที่ 10 เมื่อ 18 ธค. 2557 
Download แบบ PPR1 สำหรับการตรวจราชการรอบที่ 1-2558 
สรุปตัวชี้วัดระดับกระทรวง/เขต/จังหวัด การตรวจราชการประจำปี 2558 
คู่มือ KPI Ranking ประจำปี 2558(ฉบับสมบูรณ์) 
File นำเสนอแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานประจำปี 2558 
เอกสารรวมเล่มแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานประจำปี 2558 
KPI Template การตรวจราชการและนิเทศงานประจำปี 2558 

รวม Slide บูรณาแผนปฏิบัติราชการปี 58 4-7 พย. 58 @ ภูเรือ 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมายและตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2558 
Download ฟอร์มจัดทำแผนปฏิบัติราชการปี 2558 
Download เอกสารตรวจราชการรอบที่ 1-2558 (25-27 กพ.2558)
Download สไลด์ สรุปตรวจราชการรอบที่ 1-2558
Download สไลด์ สรุปตรวจราชการรอบที่ 2-2558
Download เอกสารตรวจราชการรอบที่ 2-2557 (23-25 กค.2557)
Download สไลด์ ตรวจราชการรอบที่ 2-2557
Download สไลด์ สรุปตรวจราชการรอบที่ 2-2557
(คณะที่1: คณะที่2: คณะที่3: คณะที่4)

Download นโยบายและทิศทางการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขตามแนวทาง คสช.

Download แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กและการรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2558 ระหว่างกระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Download ไฟล์นำเสนอโครงการส่งเสริม พัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ(Conference) 23 มิ.ย.58
Download คู่มือการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ.2558 (ใหม่)
Download แนวทางการเสริมยาเม็ดธาตุเหล็กในเด็กวัยเรียนอายุ 6-14 ปี

Download PDF Version!! KPI Template for Ranking ประจำปี 2557
Download!! KPI Template for Ranking ประจำปี 2557
Download !! เกณฑ์การประกวด รพ.สต.และ สสอ.ดีเด่น ประจำปี 2557
Download !! เกณฑ์ประเมินมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก 57

แนวทางการพัฒนาระบบบริการ Service Plan 10 สาขาหลัก 
แผนยุทธศาสตร์+KPI เครือข่ายบริการที่ 10 ปี 2557
QOF & Service Plan KPI 2557 Update 
QOF KPI57 (งบจ่ายตามตัวชี้วัดคุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ) 

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขปี 2557-2560

ดาวน์โหลดไฟล์ ๔๓ แฟ้มสำหรับ HOSxP : <คู่มือ>   <สไลด์>
ดาวน์โหลดไฟล์ ๔๓ แฟ้มสำหรับ HOSxP_PCU : <คู่มือ>   <สไลด์>

Download แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ เครือข่ายบริการที่ 10


 แก้ปัญหาวิธีการใช้ยาตามแพทย์สั่ง || download ตัวUpdate  ||
 การเพิ่มตัวเลือก Lot วัคซีน TT ขึ้นมาในระบบ || download ตัวUpdate  ||
 การปรับปรุงวิธีคุมกำเนิดของหญิง บ6 และmap รหัสอาชีพ 4 หลัก || download ตัวUpdate  ||
 Set Port เพื่อ Sync ข้อมูลเข้าระบบ Data Center 
 รหัสหน่วยงาน 8 หลัก งานระบาดวิทยา 
 วิธีการพิมพ์รายงานออกเป็น Excel File โปรแกรม HOSxP PCU
 การคีย์วิธีการใช้ยาโปรแกรม HOSxP PCU
 วิธีแก้ปัญหาไม่แสดงค่าบริการทั่วไปผู้ป่วยนอก นอกเวลาราชการ || load ตัวUpdate(unzipก่อนใช้)  ||
 วิธีพิมพ์ Sticker ยา ในโปรแกรม HOSxP PCU
 วิธีนำฟอร์ม Sticker ยา มาใช้งาน || Download ฟอร์ม Sticker ยา  ||
 วิธีการเปิดสถานะการใช้งานยาเดิมที่ดึงมาจาก JHCIS
 วิธีแก้ปัญหา Error คีย์รายการยาใน Tab Medication ไม่ได
 วิธี Backup ข้อมูลในโปรแกรม HOSxP PCU
 HOSxP PCU ระบบงานบัญชี 1(กลุ่มประชากร)
 HOSxP PCU ระบบงาน One Stop Service(งานเชิงรับ)
 HOSxP PCU ระบบงานส่งเสริมสุขภาพ(บัญชี2-8)
 HOSxP PCU ระบบคัดกรองและบันทึกโรคเรื้อรัง
 HOSxP PCU ระบบงานระบาดวิทยา
 HOSxP PCU ระบบ Offline-Mode

วิสัยทัศน์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร
 เป็นองค์กรชั้นนำด้านการจัดการระบบสุขภาพ 
 โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่11 พ.ศ.2555-2559
 Download แผนพัฒนาจังหวัดปี 53-56  ||  ดูส่วนที่1-3 ||  ดูโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ระบบข้อมูลตัวชี้วัดสำคัญ สนย.

ภาพกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.บ้านราชมุนี อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

การให้รหัสโรค ทบทวนความรู้ ICD-10-TM for PCU

ศูนย์เฝ้าระวังตอบโต้โรคและภัยด้านสาธารณสุข จ.ยโสธร

สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด H1N1
 
ข่าว!!!ประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพทั่วไป สสจ.ยโสธร

 
 ระบบติดตามข้อมูลรายงาน 0110 รง 5 ปี 2555

 สถานการณ์โรคหนังเน่า(Necrotizing Fasciitis)

: W e b B o a r d รับ-ส่งรายงานของทุกอำเภอ :
พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 
Download!!เอกสารการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

ข่าวประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร...ดูรายละเอียดที่นี่ครับ
1  
 หมายเลขโทรศัพท์ 5 ตัว เครือข่ายมหาดไทย
 Voice OverIP โทรศัพท์ฟรี..ไม่เสียตังค์
 รหัสโรคสาเหตุป่วยและตาย(ICD10 มาตรฐาน)
 รหัสการผ่าตัดและหัตถการ(ICD9 มาตรฐาน)
 ค้นหาชื่อหรือรหัส ICD10 และ ICD9
 ความรู้เรื่องสมุนไพรและสรรพคุณ
 Logo สนง.สสจ.ยส.
 
 
  
 
 คลังภาพกิจกรรม(Photo gallery) แบบ FTP
 แผนที่ยุทธศาสตร์  
 การจัดการความรู้  
 การกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล  
 การบริหารความเปลี่ยนแปลง  
 การบริหารความเสี่ยง  
 ความคิดไร้ขีดจำกัด  
 คู่มือการปฏิบัติงาน  
 การนำ Competency มาใช้ในราชการ  
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 นโยบายและแนวทางการพัฒนาบุคลากร  
     
 บรรยายสรุประบบฐานข้อมูลข้อมูล 12 แฟ้ม 18 แฟ้ม
 เว็บหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข
 ประมวลมติคณะรัฐมนตรี

 ราคากลางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ปี57 
 ราคากลางสินค้า(รวม IT)กรมการค้าภายใน
 เกณ์ราคาพื้นฐานเครื่องคอมฯ ใหม่ ก.ค 2548
 คู่มือการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย 
 สปายแวร์และวิธีการป้องกัน  
 ข่าวสารเรื่องไวรัสและวิธีการป้องกัน
 ศูนย์กรอง E-mail ไทยและวิธีการป้องกัน
 Remove ไวรัส Hello World i am VB
 Remove Tools ไวรัส Brontok
 Remove Tools ไวรัส Flashy
 หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดหาคอมฯของรัฐ


 เรียน Excel กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ 

 เรียน Excel97 กับ NECTEC 
      [#1]   [#2]   [#3]   [#4]

3
 คู่มือการพัฒนาระบบงาน PCU 
 พัฒนาระบบมาตรฐาน (HA)
 Web โปรแกรม HOSxP 
 Web Board โปรแกรม HOSxP
      

<< อยากจะแนะนำ...ครับ >>
 Web board รับ-ส่งรายงานของทุกอำเภอ
 สหกรณ์ออมทรัพย์สา'สุข ยโสธร จำกัด
 เครือข่ายเจ้าพนักงานตามกฎหมาย สา'สุข จ.ยโสธร
@ Web ฝ่าย/งาน/กลุ่มงานใน สสจ.ยส @
 งานควบคุมภายใน  
 สำนักเลขานุการ นพ.สสจ.
 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ(ว1)
 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ(ว3)
 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ(ว4)
 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
 กลุ่มงานประกันสุขภาพ(1)
 กลุ่มงานประกันสุขภาพ(2)
 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
 กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อ 
@ Web โรงพยาบาล @
 โรงพยาบาลยโสธร
 โรงพยาบาลทรายมูล 
 โรงพยาบาลกุดชุม
 โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว
 โรงพยาบาลป่าติ้ว 
 โรงพยาบาลค้อวัง
 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา
 โรงพยาบาลไทยเจริญ
@ Web สนง.สาธารณสุขอำเภอ @
 สนง.สาธารณสุขอำเภอเมืองยโสธร
 สนง.สาธารณสุขอำเภอทรายมูล
 สนง.สาธารณสุขอำเภอกุดชุม
 สนง.สาธารณสุขอำเภอคำเขื่อนแก้ว
 สนง.สาธารณสุขอำเภอป่าติ้ว 
 สนง.สาธารณสุขอำเภอมหาชนะชัย
 สนง.สาธารณสุขอำเภอค้อวัง
 สนง.สาธารณสุขอำเภอเลิงนกทา
 สนง.สาธารณสุขอำเภอ ไทยเจริญ
@ Web ระบบรับ-ส่งหนังสือ @
 ระบบรับ-ส่งหนังสือ สสอ.เมืองยโสธร
 ระบบรับ-ส่งหนังสือ สสอ.กุดชุม
 ระบบรับ-ส่งหนังสือ สสอ.คำเขื่อนแก้ว
 ระบบรับ-ส่งหนังสือ สสอ.ป่าติ้ว
 ระบบรับ-ส่งหนังสือ สสอ.ค้อวัง
 ระบบรับ-ส่งหนังสือ สสอ.เลิงนกทา
 ระบบรับ-ส่งหนังสือ สสอ.ไทยเจริญ
@ Web รพ.สต. @

 
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการตรวจวัดความดัน

 รายงาน 0110 รง.5 ประจำปี 2551

 รายงาน 0110 รง.5 ประจำปี 2549

 สรุปการรายงาน E-Inspection 2548

 Web site E-Inspection55

 Web site บันทึกรายงาน 0110 รง 5 รับ-ส่งข้อมูล 12 แฟ้มมาตรฐาน รพ.(DRG)

 
 
: สถิติการเข้าชม ปีงบ 2558 นับตั้งแต่ ตุลาคม 2557 :
: สถิติปีงบประมาณ 2557 (ต.ค.56 - ก.ย.57) :
: สนง.สาธารณสุขจังหวัดยโสธร ถนนศาลากลาง 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000 Tel.045-712233-4 Fax.045-724718 :