W e b b o a r d อำเภอเมือง W e b b o a r d อำเภอทรายมูล W e b b o a r d อำเภอกุดชุม
W e b b o a r d อำเภอคำเขื่อนแก้ว W e b b o a r d อำเภอป่าติ้ว W e b b o a r d อำเภอมหาชนะชัย
W e b b o a r d อำเภอค้อวัง W e b b o a r d อำเภอเลิงนกทา W e b b o a r d อำเภอไทยเจริญ

กระดานข่าวสำหรับรับ-ส่งข้อมูลภายในอำเภอ(CUP)ต้นแบบจาก คุณชาญชัย สสอ.เมือง และเห็นว่าแนวโน้มการใช้เครือข่ายของพวกเราสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในระดับ สอ./สสอ./รพ. เลยเกิดแนวคิดที่จะให้เราใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยทำให้ทุกอำเภอใช้เป็นสถานที่ในการรับ-ส่งข้อมูลรายงานกันภายในแต่ละ CUP ส่วนหน้าข่าว-ประกาศไม่อยากให้มันรกตามากนัก อยากให้มันเป็น Channel จากอำเภอมาจังหวัดครับ password Admin ของแต่ละ CUP โทรถามผมแล้วกันครับ
(การใช้งานให้ Click เข้าไปที่ชื่อของแต่ละ CUP แต่ที่พวกเราต้องตระหนักร่วมกันคือ สื่อนี้เป็นสื่อสาธารณะ ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึง ฉะนั้นการที่เราจะ Post ข้อความ รูปภาพ แฟ้มข้อมูลอะไรต้องมีสำนึกที่ดี ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น อยากให้มุ่งไปตรงที่การเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน ครับผม)

                                                                                ลองใช้ดูนะครับ มีปัญหาค่อยแก้ไขกันไป
                                                                                                       บรรจบ

****โปรดทราบครับ ไฟล์ที่แนบไม่สนับสนุนชื่อไฟล์ภาษาไทยหรือชื่อไฟล์ที่มีช่องว่างด้วย****
****เพราะฉะนั้นชื่อไฟล์ต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้นครับ****